Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za gorivo-dizel i benzin

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-853

Bugojno,  16.02.2024.godine

           Na osnovu člana 69 stav (2) tačka d) i  člana 70 stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14, 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U o poništenju postupka javne nabavke

                                                         

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-846 od 16.02.2024.     godine i u skladu sa članom 69.stav (2) tačka d) poništava se postupak javne nabavke robe »Gorivo-dizel i benzin » jerjedina ponuda koja je primljena u postupku nije prihvatljiva.

2.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-5740 od 23.12.2023.godine.           

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 55.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-24-3-31/23 dana 29.12.2023.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-5767 od 27.12.2023.godine.      

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom za poništenje postupka, broj:01/1-846 od 16.02.2024.godine.

U zapisniku je utvrdjeno slijedeće:

-da je blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda  i to :

 1. „HIFA-PETROL“doo Sarajevo, ponuda je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno pod brojem:01/1-356 dana 19.01.2024.godine.

-da ponude ne ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom.

 Tenderskom dokumentacijom broj:01/1-5810 od 29.12.2023.godine  u dijelu 4.2.Ekonomska i finansijska sposobnost (član 47.ZJN) tačka 4.2.1. se navodi:

«Što se tiče ekonomske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uvjete:

da ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima, odnosno da glavni račun ponuđača nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca od datuma izdavanja potvrde.

4.2.2.Ponuđač je dužan kao dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu ekonomske i financijske sposobnosti dostaviti sljedeće:

Izjava ovjerena od strane ponuditelja**,** koja se dostavlja u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabave podzakonskim aktom a koja je data u tenderskoj dokumentaciji - *Prilog IV*. Dostavljena izjava ne može biti starija od dana objave obavještenja o nabavi.

b)Obična kopija potvrde poslovne banke kod koje ponuditelj ima otvoren glavni račun da glavni račun ponuditelja nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca od datuma izdavanja povrde. Potvrda ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od datuma predaje ponude»

Ponuđač HIFA - PETROL doo Sarajevo nije dostavio potvrdu kako je traženo tenderskom dokumentacijom, da glavni bankovni račun nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca nego je dostavio potvrdu broj:SJ04-27-12-23-596 od 27.12.2023.godine izdatu od strane UniCredit Banke, a kojom se potvrđuje da su računi solventni  i da nisu bili blokirani neprekidno u trajanju od 7 dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa nije bilo duže od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci.

Član 57. ZJN propisuje da se u postupku javne nabavke ponuđač pridržava zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Dalje u članu 58. stav (1) alineja d) ZJN se navodi da svaka ponuda obavezno sadrži dokaze o finansijskoj sposobnosti prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da se pri pripremi ponude ponuđač mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije, stoga Komisija konstatuje da ponuđač HIFA PETROL nije dostavio dokaz o ispunjavanju ekonomske i finansijske sposobnosti kako je traženo tenderskom dokumentacijom zbog čega se pouda smatra nekvalifikovanom.

Zbog svega navedenog ponuda ponuđača

HIFA –PETROL doo Sarajevo

se odbacuje u skladu sa članom 68.stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik BiH» broj: 39/14, 59/22) jer nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data  u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uzimajući u obzir sve činjenice  direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Iz svega navedenog, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) odlučeno ja kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

                                                                                                                     Direktorica

-———————

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Povezane vijesti