Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okirnog sporazuma za infuzione otopine

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-457

Bugojno,  25.01.2024.godine

           Na osnovu člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14,59/22), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K  U o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma

                                                          

                                       

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-455 od 24.01.2024.     godine i ugovor za javnu nabavku »Infuzione otopine »

dodjeljuje se ponudjaču:

Zefarm doo Zenica, Goraždanska bb, 70230 Zenica  za ponudjenu cijenu

19.999,50  bez PDV.

Ponuda broj: 03/24 od 05.01.2024.godine zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana: 09.01.2024.godine pod brojem 01/1-126

<

  1. Prijedlog okvirnog sporazuma i ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. Zakona o javnim nabavkama.                                        

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke broj: 01/1-5.739 od 23.12.2023.godine. 

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-22-3-29/23 dana 29.12.2023.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor ponudjača broj:01/1-455 od 24.01.2024.godine, kao Izvještaj o radu.

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 1 i to :

Zefarm doo Zenica, Goraždanska bb 

-da   dostavljena ponuda ispunjava kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da je kao takva prihvatljiva.

-da je data preporuka za odabir  jedine ponude :

Zefarm doo Zenica, Goraždanska bb              19.999,50 KM bez PDV

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini i koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.      

Iz navedenih razloga donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

                                                                                                                    Direktor

-———————

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Povezane vijesti