Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno raspisuje javni oglas za dodjelu specijalizacija

alt

Na osnovu Obavijesti Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK broj 01-37-231/19-15 od 12.12.2019.godine o odobrenju Plana specijalizacija za 2020.godinu , a u skladu s odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i nzdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije BiH „ broj 75/20), Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno raspisuje

JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA IZ I PSIHIJATRIJA …………………………..1specijalizacija PORODIČNA MEDICINA…………1 specijalizacija

II Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove: da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme, doktor medicine da ima položen stručni ispit da ima radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita poznavanje jednog stranog jezika

 • Tloris
 • Instalacijski načrt
 • Višino oken, če ta so
 • Naklon streh, če opremljate mansardno stanovanje
 • Prebskajte veliko ponudbo različnih stilov in izberite nekaj favoritov
 • Okvirno določite budget.
 1. Tloris
 2. Instalacijski načrt
 3. Višino oken, če ta so
 4. Naklon streh, če opremljate mansardno stanovanje
 5. Prebskajte veliko ponudbo različnih stilov in izberite nekaj favoritov
 6. Okvirno določite budget.

III Uz prijavu koja sadrži biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

Uvjerenje o državljanstvu ne starijim od šest mjeseci Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu Odobrenje za samostalni rad (Linencu od Komore) Uvjerenje o radnom iskustvu (radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita) Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika

This is an image

Radi utvrdjivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata , kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i slijedeće dokaze:

Ovjereni prepis položenih ispita na fakultetu Ovjerenu kopiju potvrde o prosjeku ocjena tokom fakulteta, te dužina trajanja studiranja Ovjerenu kopiju potvrde o poznavanju jednog , dva ili tri strana jezika Ovjerenu kopiju nagrada za vrijeme studiranja Popis objavljenih radova u svojstvu autora i koautora Potvrda o radnom iskustvu od najmanje jedne godine nakon položenog stručnog ispita

This is an image

PROBA Headline
PROBA Headline

IV Kandidati mogu konkurisati za više specijalizacija.U slučaju kada konkurišu za više specijalizacija potrebno je da numerišu željene specijalizacije po brojevima.

Razgovor će se izvršiti sa kandidatima koji su podnjeli potpunu dokumentaciju i za iste će se izvršiti bodovanje. O terminu razgovora kandidati će biti pojedinačno obaviješteni.

V Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se na adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno, sa naznakom za „Javni oglas za dodjelu specijalizacija“, Wagnerova 15 Bugojno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu , na web stranici Dom zdravlja Bugojno i oglasnoj tabli ustanove.

Novosti o COVID-19

Prema podacima Higijensko epidemiološke službe Javne ustanove Dom zdravlja na području općine Bugojno trenutno je 7 osoba pozitivno na COVID 19. U samoizolaciji se nalazi 15 osoba. This is an image

Povezane vijesti