Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

O D L U K U o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za ultrazvučni aparat

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1.971

Bugojno,  25.04.2024.godine

 

           Na osnovu člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14,59/22) na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

o izboru ponuđača i dodjeli ugovora

                                                          

                                        

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-1966 od 14.07.2022.     godine i ugovor za javnu nabavku »Ultrazvučni aparat »

dodjeljuje se ponudjaču:

Berg doo Sarajevo, Grbavička 7a, 71 000 Sarajevo  za ponuđenu cijenu

80.000,00  bez PDV.

Ponuda broj: P-PON-0115 od 05.04.2024.godine zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana:05.04.2024.godine pod brojem 01/1-1633.

2. Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. Zakona o javnim nabavkama.                                         

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-987 od 23.02.2024.godine.  

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 80.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-5-3-3/24 dana 19.03.2024.godine 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-1157 od 12.03.2024.godine.       

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor ponudjača broj:01/1-1966 od 23.04.2024.godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

 

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 1 i to :

Berg doo Sarajevo, Grbavička 7a, 71 000 Sarajevo 

-da   dostavljena ponuda ispunjava kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da je kao takva prihvatljiva.

 

-da je data preporuka za odabir  jedine ponude :

 

Berg doo Sarajevo, Grbavička 7a, 71 000 Sarajevo   80.000,00 KM bez PDV

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini i koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.       

 

Iz navedenih razloga donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

                                                                                                                    Direktor

-———————

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Povezane vijesti