Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

O   D   L   U   K  U   o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2184

Bugojno,  10.05.2024.godine

 

           Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14, 59/22) na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

                              o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma

                                                          

                                        

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-2180 od 03.05.2024.    godine i okvirni sporazum za javnu nabavku za »Pelet» dodjeljuje se ponudjaču:

 «MAX TRGOVINE » doo Zenica, ul. Muftije Šemsekadića bb, 72 000 Zenica, za ponuđenu cijenu

59.990,00 KM bez PDV.

Ponuda broj:28-4/24 od 15.04.2024.godine zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana:16.04.2024.godine pod brojem 01/1-1775.

2. Prijedlog okvirnog sporazuma i ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.                                         

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1256 od 04.03.2024.godine.            

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 80.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-8-3-6/24 dana 27.03.2024.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-1.405 od 25.03.2024.godine.       

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-1.2180 od 03.05.2024.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

 

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 9 i to :

 

-«T&L» TRANSPORT I  LOGISTIKA doo Sarajevo

-«LUMBERJACK» doo Sarajevo

-«SJAJ MAGLAJ» dooMaglaj

-«SJAJ PETROL» dooMaglaj

-«PPT» doo Tomislavgrad

-«HIFA-PETROL» doo Vogošća

-«MAX TRGOVINE» doo Zenica 

-«KARAŠIN-KOMERC» doo Bugojno

-«ROOSE WOOD» doo Gornji Vakuf-Uskoplje

-da   dostavljene ponude: «T&L» TRANSPORT I  LOGISTIKA doo Sarajevo i «KARAŠIN-KOMERC» doo Bugojno ne ispunjavaju kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve neprihvatljive.

-da dostavljene ponude: «LUMBERJACK» doo Sarajevo, «SJAJ MAGLAJ» doo Maglaj, «SJAJ PETROL» doo Maglaj, «PPT» doo Tomislavgrad , «HIFA-PETROL» doo Vogošća, «MAX TRGOVINE» doo Zenica  i  «ROOSE WOOD» doo Gornji Vakuf-Uskoplje  ispunjavaju kvalifikacione  i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive.

 

-nakon ocjene ponuda, za prihvatljive ponude zakazana je e-aukcija

 

-da je preporuka za odabir ponude data, nakon provedene E-aukcije, na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda:

 

 1.«MAX TRGOVINE» doo Zenica - 59.990,00 KM

2.«PPT» doo Tomislavgrad - 60.000,00 KM

3.«ROOSE WOOD» doo Gornji Vakuf-Uskoplje - 67.000,00 KM

4.«HIFA-PETROL» doo Vogošća - 71.302,00 KM

5.«SJAJ MAGLAJ» dooMaglaj - 79.910,00 KM

6.«SJAJ PETROL» dooMaglaj - 80.000,00 KM

7.«LUMBERJACK» doo Sarajevo - 80.000,00 KM

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihvatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.       

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

                                                                                                                    Direktorica

-———————

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponuđači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Povezane vijesti