Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku goriva-dizel i benzin

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2523

Bugojno,  29.05.2024.godine

 

           Na osnovu člana 64 stav (1) b i  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14, 59/22)  na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma

                                                          

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-2512  od 24.05.2024.     godine i okvirni sporazum za javnu nabavku robe »Gorivo-dizel i benzin» dodjeljuje se ponudjaču:

 «NESTRO PETROL» doo Banja Luka, ul.Kralja Petra Karađorđevića 83a, za ponudjenu cijenu

48.749,00 KM bez PDV.

Ponuda broj: 8697/24 od 13.05.2024.godine zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana:14.05.2024.godine pod brojem: 01/1-2.223.

2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.                                         

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-1631 od 04.04.2024.godine         

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 55.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-12-3-11/24 dana 23.04.2024.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-5767. 

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2512 od 24.05.2024.     godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

 

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

 

-Hifa Petrol doo Sarajevo, Hotonj  bb, Vogošća

-Nestro Petrol a.d Banja Luka, ul.Kralja Petra Karađorđevića

-ABA dooTravnik, Bosanska 117, Travnik

 

-da  sve dostavljene ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive.

 

-ponuđači su dostavili početne  ponude:

>Nestro Petrol a.d. Banja Luka, ul.Kralja Petra Karađorđevića sa početnom cijenom od 52.247,00 KM bez PDVa

 

>ABA doo Travnik, Bosanska 117, Travnik  sa početnom cijenom od 54.263,00 KM bez PDVa

 

>Hifa Petrol doo Sarajevo, Hotonj  bb, Vogošća sa početnom cijenom od 54.990,00 KM bez PDVa

 

 

E-aukcija se održala dana 27.05.2024.godine.

U toku e-aukcije je došlo do podnošenja novih cijena, tako da konačna rang lista ponuđača nakon završene e-aukcije je sljedeća:

 

>Nestro Petrol a.d. Banja Luka, ul.Kralja Petra Karađorđevića sa konačnom cijenom od 48.749,00 KM bez PDVa

 

>Hifa Petrol doo Sarajevo, Hotonj  bb, Vogošća sa konačnom cijenom od 48.750,00 KM bez PDVa

 

>ABA doo Travnik, Bosanska 117, Travnik  sa konačnom cijenom od 52.000,00 KM bez PDVa

 

 

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

 1Nestro Petrol a.d. Banja Luka, ul.Kralja Petra Karađorđevića sa konačnom cijenom od 48.749,00 KM bez PDVa.

 

2.Hifa Petrol doo Sarajevo, Hotonj  bb, Vogošća sa konačnom cijenom od 48.750,00 KM bez PDVa

 

3.ABA doo Travnik, Bosanska 117, Travnik  sa konačnom cijenom od 52.000,00 KM bez PDVa

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihvatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno i Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

                                                                                                                    Direktorica

-———————

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponuđači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Povezane vijesti