Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Literatura za pripremu i termini polaganja pismenog ispita za prijem u radni odnos putem javnog oglasa

Literatura za pripremu i termini polaganja pismenog ispita za prijem u radni odnos putem javnog oglasa

Pripreme za pismeni ispit za kandidate koji su dostavili potpune prijave na javni oglas za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 28.12.2023.g. na  web stranici www.dzbugojno.ba i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Bugojno, a dana 29.12.2023.g. na web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i dana 29.12.2023.g. objavljena je obavijest o javnom oglasu u «Oslobođenju», vrše se  na osnovu sljedeće literature:

Doktori medicine:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)
 2. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20th edition.J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo, New York : McGraw-Hill Education, 2020
 3. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), European Heart Journal, Volume 39, Issue 33, 01 September 2018, Pages 3021–3104.
 4. Farmakologija,  Humphrey P. RangMaureen M. DaleJames M. RitterPhilip K. Moore
 5. Klinička psihijatrija, Slobodan Logo, Medicinski  fakulteti Sarajevo i Tuzla, 1999.
 6. Vodič za kardiopulmonalnu reanimaciju kod urgentnih stanja , dijagnostičko terapijski vodič, grupa autora, Sarajevo; 2007.

Doktori stomatologije:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)
 2. Oralna hirurgija, DES, Kućanski B., Sulejmanagić H., Sarajevo, 1999.
 3. Urgentna medicina u stomatološkoj praksi, Vučović D., Pavlović A., Don Vas, Beograd, 2011.
 4. Oralna medicina, Topić B.i saradnici, Stomatološki fakultet Univerziteta, Sarajevo, 2001.
 5. Parcijalna proteza sa livenom bazom, Marxkors R., 1984.

Diplomirani fizioterapeut:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)
 2. https://www.skbm.ba/smjernice-za-pacijente-klinike-za-fizikalnu-medicinu-i-rehabilitaciju/
 3. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, ČASOPIS HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU PRI HRVATSKOM LIJEČNIČKOM ZBORU, 2018.
 4. Klinick smjernice u fizikalnoj terapiji, HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA ZAGREB, 2011.

Diplomirana medicinska sestra:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)
 2. Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,  II. Dio;  Sarajevo, 2019.
 3. Vodič za njegu dijabetičnog stopala, Avdić M, Švrakić S, Peševski Z, Bajramović E, Jahić E, Ministarstvo zdravstva KS, 2009
 4. Zdravstvena njega gerijatrijske populacije, Avdić M, Ovčina A, Mahmutović J, Ministarstvo zdravstva KS, 2011.
 5. Anafilaktički šok, dostupno na https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/16171/Anafilakticki-sok.html, (09.10.2021.)
 6. Vodič za diabetes mellitus dostupno na https://mz.ks.gov.ba (03.06.2021.)

Medicinska sestra – tehničar:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)
 2. Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Sarajevo 2017, Fondacija fami

Termin za ispit:

23.01.2024. godine u 09:00h –doktori medicine i doktori stomatologije

23.01.2024.godine u 09:45 – diplomirani fizioterapeuti, diplomirane medicinske sestre i medicinske sestre-tehničari

Ispit će se održati u prostorijama Službe za kadrovska i pravna pitanja -Dom zdravlja Bugojno.

Povezane vijesti