Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Literatura za pismene ispite za prijem u radni odnos putem javnog oglasa

Pripreme za pismeni ispit za kandidate koji su dostavili potpune prijave na javni oglas za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 11.10.2023.g. na  web stranici www.dzbugojno.ba i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Bugojno, a dana 12.10.2023.godine na web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, a dana 13.10.2023.g. objavljena je obavijest o javnom oglasu u «Oslobođenju», vrše se  na osnovu sljedeće literature:

Doktori medicine:

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)

- Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20th edition.J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo, New York : McGraw-Hill Education, 2020

-2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), European Heart Journal, Volume 39, Issue 33, 01 September 2018, Pages 3021–3104.

-Farmakologija,  Humphrey P. RangMaureen M. DaleJames M. RitterPhilip K. Moore

-Klinička psihijatrija, Slobodan Logo, Medicinski  fakulteti Sarajevo i Tuzla, 1999.

-Vodić za kardiopulmonalnu reanimaciju kod urgentnih stanja , dijagnostičko terapjski vodić, grupa autora, Sarajvo; 2007.

Medicinska sestra-tehničar

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( «Službene novine FBiH»broj:46/10)

-Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Sarajevo 2017, Fondacija fami

Vozači

- Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010-dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018)

- Prva pomoć, M.Lojpur

http://neuron.mefst.hr/docs/katedre/klinicke_vjestine/medicina/Nastavni_materijali/MLojpur_PRVA_POMOC_2014.pdf

Napomena:

O terminu za održavanje ispita i intervijua, kandidati će biti obavješteni telefonskim pozivom.

Povezane vijesti