Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

K O N K U R S za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija - prijem specijalizanata

Na osnovu člana 153. i 154.Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“broj 46/10), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravestvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacija BiH“ broj 75/20), Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/13, 55/14 i 99/19) i Planu specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika kantona SBK za 2021.g. Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-33-7755/21 od 30.12.2021.godine-Obavjest Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK broj: 08-33-3300/21-26 od 11.01.2022. i Dopuna Planu specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika kantona SBK za 2021.g. Federalnog ministarstva zdravstva broj 02-33-5698/22 od 19.09.2022.godine-Obavjest Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK broj: 08-33-3300/21-25 od 06.10.2022.g., te Odluke Upravnog odbora broj: 01/1-3664 od 17.07.2023.godine, Javna  ustanova Dom zdravlja Bugojno, objavljuje

        

 **                   K O N K U R S**

                    za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija - prijem specijalizanata

1.Ginekologija i opstetricija  …………………………………………………….   1 specijalizacija                                                   

                                                                        

2.Medicina rada i sporta  …………………………………………………………    1 specijalizacija                                                                     

 

         II

Kandidat  shodno članu 2. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata,mora ispunjavati slijedeće uslove:

-  da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme (doktor medicine)

- da ima položen stručni ispit

- da ima radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

- poznavanje jednog stranog jezika

            III

Uz prijavu koja sadrži biografiju,adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

- Uvjerenje o državljanstvu

-Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Odobrenje za samostalan rad (Licenca od Komore)

-Uvjerenje o radnom iskustvu (radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita)

-Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika

Radi utvrdjivanja redosljeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i slijedeće dokaze:

-Prepis položenih ispita na studiju ;

-Potvrda  o prosjeku ocjena tokom studija ;

-Dokaz o dužini trajanja studija;

-Nagrade za vrijeme studija (nagrade rektora Univerziteta ili dekana fakulteta) ;

-Potvrdu o radnom iskustvu nakon ispunjenja uslova za specijalizaciju ;

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

    IV

Kandidati mogu konkurisati za više specijalizacija.U slučaju kada konkurišu za više specijalizacija potrebno je da  numerišu specijalizacije po prioritetima.

V

Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće bodovani u skladu sa kriterijima iz člana 3. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata i sa njima će biti obavljen interviju, a o terminu održavanja intervijua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VI

Sa izabranim kandidatom za dodjelu specijalizacije koji nije u radnom odnosu u Domu zdravlja Bugojno, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno.

VII

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

                           Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno-Pravna služba

                                                   Bugojno, Wagnerova 15

sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija-prijem specijalizanata»  

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neća se uzeti u razmatranje.

Broj:01/1-4.476

Bugojno, 02.10.2023.g.

Povezane vijesti