Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Javni oglas za prijem u radni odnos

   JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

   BUGOJNO    

     Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19 i  01/21) člana 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 01/1-2.338   od 14.06.2021.g  Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

\ JAVNI OGLAS

\ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

        I . Radno mjesto

1.Doktor medicine  ……………………………………………………………..   2 izvršioca

          Opis poslova

Pod 1.Doktor medicine

-organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja

-provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti

-obavlja preglede utvrđenim procedurama

-vrši interpretaciju nalaza

-određuje način i vrstu liječenja

-ukazuje hitnu medicinsku pomoć

-propisuje lijekove i medicinska sredstva

-određuje vrstu i dužinu liječenja

-daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti

-sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva

         Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Dom zdravlja Bugojno, radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

            II. Uslovi

    Kandidati trebaju da ispunjavaju opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu kako slijedi:

   Opšti uslovi:

-da je državljanin BiH

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

   Posebni uslovi:

Završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca za samostalno obavljanje poslova, 1 godina radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima doktora medicine

  

III. Potrebna dokumentacija

     Uz prijavu  sa kratkom biografijom,koja mora biti potpisana,kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

-diploma o završenom studiju,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-licenca za samostalno obavljanje poslova

-uvjerenje o radnom iskustvu

    

     Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

     Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

IV. Postupak prijavljivanja

        Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas za radno mjesto———–ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Bugojno,Ambasadora Wagnera 15.

       Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

       Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

       Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel.030 509-403

V. Postupak izbora kandidata

      Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavjestiti kandidate čije su prijave uredne,blagovremene i potpune,o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Bugojno,22.06.2021.g

Broj:01/1-2477

Povezane vijesti