Novo Novosti o COVID-19, pogledajte ...

Javni oglas za prijem u radni odnos

     JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

   BUGOJNO    

     Na osnovu člana 20. a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19 i  01/21) člana 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 01/1-2161 od 17.05.2023.g  Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

        I . Radno mjesto

  1. Doktor medicine  …………………………….  2 izvršioca na neodređeno vrijeme
  2. Medicinska sestra –tehničar  …………….   5 izvršilaca na određeno vrijeme od 1 godine
  3. Spremačica   …………………………………..   3 izvršioca na određeno vrijeme od 1 godine
  4. Portir  …………………………………………….   1 izvršioc na određeno vrijeme od 1 godine

          Opis poslova

Pod 1.Doktor medicine

-organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja

-provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti

-obavlja preglede utvrđenim procedurama

-vrši interpretaciju nalaza

-određuje način i vrstu liječenja

-ukazuje hitnu medicinsku pomoć

-propisuje lijekove i medicinska sredstva

-određuje vrstu i dužinu liječenja

-daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti

-sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva

Pod 2.-Medicinska sestra -tehničar

-vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o pacijentima

-asistira doktoru medicine pri obavljanju poslova

-pruža informacije pacijentu,zakazuje redovne i kontrolne preglede

-prima zdravstvene kartone i drugu medicinsku dokumentaciju

-obavlja administrativnu obradu zdravstvenih kartona,recepata,uputnica

-vrši prijavu zaraznih oboljenja,pravi izvještaj o oboljenjima,pravi izvještaj o uslugama

-brine o blagovremenom snabdjevanju lijekovima i potrošnom materijalu i sterilnosti instrumenata

-priprema pacijente za pregled

-postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka

-ordinira lokalne, peroralne i parenteralne terapije

-vrši previjanje rana,inhaliranje,daje infuzije,vrši imobilizaciju

-pravi dnevne izvještaje po receptima

-obavlja i ostale poslove iz djelokruga rada medicinske sestre-tehničara koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-dužan je da vodi brigu o imovini i sredstvima za rad sa kojima radi

Pod 3.-Spremačica

-vrši čišćenje,pranje i spremanje ordinacija,hodnika i sanitarnih prostorija

-vrši dezinfekciju prostora,predmeta i pribora

-vrši transportovanje nečistog i čistog rublja

-vrši pranje sanitarnih čvorova

-kontroliše priključke za vodu,struju,plin i ostalo

-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

Pod 4. -Portir

-vrši zaštitu ljudi, imovine i objekata

-vodi kontrolu ulaska i izlaska službenih, sanitetskih i putničkih vozila

-pruža pacijentima obavještenja u vezi usluga

-obilazi objekat i krug, kontroliše priključke za vodu, struju i plin

-čuva zgradu i opremu u zgradi

-rukuje protivpožarnim aparatima

-usmjerava pacijente i pomaže im

-vrši kontrolu parking prostora ustanove

-obavještava nadležne o svim događajima koji mogu biti od uticaja za sigurnost

-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

Dom zdravlja Bugojno, radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

            II. Uslovi

    Kandidati trebaju da ispunjavaju opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu kako slijedi:

   Opšti uslovi za radno mjesto pod 1, 2, 3 i 4

-da je državljanin BiH

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

   Posebni uslovi

  Za radno mjesto pod 1

Završen medicinski fakultet,položen stručni ispit,licenca za samostalno obavljanje poslova, 1 godina radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima doktora medicine

   Za radno mjesto pod 2.

Srednja škola zdravstvenog usmjerenja profil medicinska sestra-tehničar,položen stručni ispit, licenca za samostalan rad,1 godina radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima medicinska sestra-tehničar

  Za radno mjesto pod 3.

Osnovna škola i 1 godina radnog iskustva na poslovima spremačice

Za radno mjesto pod 4.

Osnovna škola i 1 godina radnog iskustva na poslovima portira

III. Potrebna dokumentacija

     Uz prijavu  sa kratkom biografijom, koja mora biti potpisana, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

      Za radno mjesto pod 1, 2, 3 i 4

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

      Za radno mjesto pod 1.

-diploma o završenom medicinskom fakultetu

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o radnom iskustvu

-licenca za samostalno obavljanje poslova

      Za radno mjesto pod 2.

-svjedočanstvo za I,II,III i IV razred srednje škole i diplomu o položenoj maturi

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o radnom iskustvu

-licencu za samostalno obavljanje poslova u struci izdato od nadležne komore

      Za radno mjesto pod 3. i 4.

-svjedočanstvo o završenoj školi

-uvjerenje o radnom iskustvu

     Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja, potvrde) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

     Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

IV. Postupak prijavljivanja

        Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas za radno mjesto———– pod rednim brojem—–ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno, Bugojno, Ambasadora Wagnera 15.

       Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

       Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

       Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel.030 509-403

V. Postupak izbora kandidata

      Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obavjestiti kandidate čije su prijave uredne, blagovremene i potpune, o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Bugojno, 18.05.2023.g

Broj:01/1-2171

Povezane vijesti